Artikel 1 – Definitie
1. Afnemer: de natuurlijke- of rechtspersoon welke met Kwaliteitlaptop een overeenkomst heeft gesloten of aan wie Kwaliteitlaptop een offerte heeft uitgebracht waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn;
2. Dag: kalenderdag;
3. Jaar: kalenderjaar;
4. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de afnemer gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
5. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.
6. Ondernemer: de natuurlijke- of rechtspersoon die producten en/of diensten aan consumenten aanbiedt;
7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst.
8. Website: *.kwaliteitlaptop.nl
9. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, die schriftelijk is bevestigd, met betrekking tot de diensten van kwaliteitlaptop.
10. Schriftelijk: papieren geschriften en communicatie per e-mail
11. Diensten: alle werkzaamheden, producten en/of diensten die kwaliteitlaptop aan Afnemer zal leveren krachtens een Overeenkomst.
12. Apparaat: alle laptops, computers, tablets, telefoons geleverd door kwaliteitlaptop.

Artikel 2 – Toepassing
1. Op een met de kwaliteitlaptop gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle klanten of gebruikers die één of meerdere diensten afnemen bij kwaliteitlaptop.
3. Enkel door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden kan er een product worden afgenomen bij kwaliteitlaptop.

Artikel 3 – Identiteit van de ondernemer
Kwaliteitlaptop handelend onder de naam/namen: Kwaliteitlaptop
Kwaliteitlaptop is onderdeel van Telefoonreparatie Elburg, Telefoonreparatie Elburg is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-Nummer: 59136545
Vestigings- & bezoekadres:
Beekstraat 21
8081EA Elburg

Telefoonnummer: 085 015 0100 (lokaal tarief)
Email: info@kwaliteitlaptop.nl
KvK: 59136545
BTW: NL002077576B94

Artikel 4 – Prijzen
1. Alle door kwaliteitlaptop vermelde prijzen en tarieven is aangegeven in euro’s (€), tenzij anders vermeld
2. Alle door kwaliteitlaptop vermelde prijzen en tarieven zijn inclusief 21% BTW, tenzij anders overeengekomen en/of vermeld.
3. Alle door kwaliteitlaptop vermelde producten en/of diensten worden geleverd tegen de prijzen en tarieven die gelden op de datum van verzending vanaf het magazijn van Kwaliteitlaptop.
4. Kwaliteitlaptop is gemachtigd om de prijzen van zijn producten en/of diensten te allen tijde aan te passen.
5. Alle door kwaliteitlaptop vermelde prijzen en tarieven zijn onder voorbehoud van druk en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen schadevergoeding en/of aansprakelijkheid in welke wijze dan ook aanvaard.
6. Alle door kwaliteitlaptop vermelde aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige bestellingen of nabestellingen.

Artikel 5 – Afbeeldingen
1. Alle afbeeldingen, illustraties, teksten, video(fragmenten) op de website van kwaliteitlaptop gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
2. Op alle afbeeldingen, illustraties, teksten, video(fragmenten) is auteursrecht van toepassing.

Artikel 6 – Offertes en overeenkomsten
1. Alle aanbiedingen van kwaliteitlaptop zijn vrijblijvend
2. Alle offertes opgesteld door kwaliteitlaptop zijn vrijblijvend en onverbindend tenzij schriftelijk anders vermeld.
3. Alle offertes opgesteld door kwaliteitlaptop zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.
4. Overeenkomsten komen pas tot stand wanneer kwaliteitlaptop een bestelling en/of opdracht heeft aangenomen, de afnemer zich in staat is om volgens de wet te mogen handelen, achttien (18) jaar of ouder te zijn of toestemming te hebben van ouders/verzorgers.
5. Kwaliteitlaptop behoudt zich het recht om zonder opgave van één of meerdere redenen bestellingen en/of opdrachten niet te accepteren of deze uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.
6. Alle door kwaliteitlaptop vermelde prijzen en tarieven op de website of advertenties kan niet worden beschouwd als offerte.
7. Kwalitietlaptop garandeert dat de geleverde producten en/of diensten overeenkomt met de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

Artikel 7 – Betaling
1. De afnemer dient het factuur bedrag vooraf te voldoen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en/of vermeld.
2. De afnemer dient de betaling van de door kwaliteitlaptop geleverde producten en/of diensten te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuur datum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en/of vermeld.
3. Kwaliteitlaptop is gemachtigd het door de afnemer verschuldigde bedrag te verhogen met (buiten) gerechtelijke invorderingskosten, die van deurwaarders, advocaten, interne kosten, etc.
4. Kwaliteitlaptop is gemachtigd bij niet tijdige betaling overeenkomsten met de afnemer op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding in welke wijze dan ook.
5. Indien de afnemer de betaling van de door kwaliteitlaptop geleverde producten en/of diensten niet voldoet binnen genoemde periode kunnen er ter vervolg juridische stappen ondernomen worden.

Artikel 8 – Herroepingsrecht
1. De afnemer kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van veertien (14) dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Kwaliteitlaptop mag de afnemer vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De afnemer dient het product met alle geleverde toebehoren, ongebruikt en in originele verpakking te retourneren.
3. Indien de verpakking beschadigd is of niet in originele staat kan dit waardevermindering met zich meebrengen of zelfs resulteren in een afkeuring van retournering.

Artikel 9 – Uitsluiting herroepingsrecht
Kwaliteitlaptop kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht:
1. Producten en/of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop kwaliteitlaptop geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.
2. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben.
3. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.
4. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
5. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als: de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en/of de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest
6. De levering van product codes en/of software waarvan de verzegeling na levering is verbroken en/of gebruikt is op systemen.
7. Producten waar het type- garantie- of identificatienummers of tekens zijn verwijderd of gewijzigd.
8. Diensten op basis van de specificaties van de afnemer (maatwerk).
9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
10. Verzegelde apparatuur (computers, laptops) waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
Let op: al onze licentiecodes zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Meer informatie hierover vermeld in het Burgerlijk Wetboek – Artikel 230p.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid
1. U vrijwaart kwaliteitlaptop voor claims van derden die verband houden met uw gebruik van producten en/of licenties van kwaliteitlaptop en/of derden.
2. De aansprakelijkheid van kwaliteitlaptop blijft te allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering.
3. Voor enige directe of indirecte schade waarvoor kwaliteitlaptop in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal kwaliteitlaptop niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van of nalatigheid aan de zijde van Kwaliteitlaptop.
4. Kwaliteitlaptop is in geen elk geval aansprakelijk indien er sprake is van overmacht
5. Kwaliteitlaptop is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor gedeactiveerde licenties veroorzaakt door de afnemer
6. Kwaliteitlaptop is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door niet-leidinggevend personeel.

Artikel 11 – Winacties
1. Kwaliteitlaptop is gemachtigd een actie te annuleren zonder opgaaf van reden.
2. Kwaliteitlaptop is gemachtigd deelnemers uit te sluiten van acties.
3. Kwaliteitlaptop is gemachtigd eisen te stellen om producten en/of diensten te winnen.

Artikel 12 – Overmacht
1. Geen van de partijen is gehouden tot nakoming van de enige verplichting wanneer zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.
Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlog((s)gevaar), rellen, werkstakingen, ernstige ziekte, molest, brand, waterschade, overstroming, atmosferische omstandigheden, overheidsmaatregelen, algemene vervoersproblemen en binnenlandse onlusten.

Onder overmacht worden mede (maar niet uitsluitend) verstaan:
storingen van publieke infrastructuur die normaliter voor kwaliteitlaptop beschikbaar is en waar de levering van de diensten van afhankelijk is;
storingen in communicatieve verbindingen inclusief telecommunicatie verbindingen;
storingen in infrastructuur en/of diensten van kwaliteitlaptop die zijn veroorzaakt door computercriminaliteit, bijvoorbeeld (D)DoS-aanvallen of al dan niet succesvolle pogingen om de netwerkbeveiliging of systeembeveiliging te omzeilen;
aanpassingen of onderhoud aan het netwerk van de telecommunicatie en/of – elektriciteitsnetwerk van anderen waar kwaliteitlaptop van afhankelijk is;
langdurige uitval van de elektriciteit; verhindering of weigering/langdurige afwezigheid van anderen waar kwaliteitlaptop van afhankelijk is;
onbeschikbaarheid van personeelsleden (door ziekte of anderszins);
onderhoud van derde partijen;
onderhoud door kwaliteitlaptop om de veiligheid, bereikbaarheid en beschikbaarheid van haar systemen te waarborgen.

Indien een overmacht situatie langer dan drie maanden duurt, heeft elk der partijen
het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder dat partijen elkaar iets
verschuldigd zullen zijn.

Artikel 13 – Garantie
Voor alle artikelen die je bij kwaliteitlaptop koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat jouw aangekochte product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Voor al onze refurbished producten geldt een eigen garantie van 12 maanden. Onze eigen garantie doet niets af aan de wettelijke garantie. Daarbij verstrekken wij voor €29,95 incl btw nogmaals 12 maanden garantie bovenop de standaard 12 maanden.

Uiteraard mag je als consument verwachten dat (bijvoorbeeld) een laptop of computer langer werkt dan 1 jaar. Echter is de kans aanwezig dat we na de garantieperiode kosten in rekening brengen voor defecten die zijn ontstaan door gebruikers-, val-, stoot- of waterschade.

Onder de garantie valt onder andere: alles. Makkelijker kan het niet zijn, is er binnen 1 jaar iets defect wat jij niet gedaan hebt? Dan repareren we dit kosteloos voor je, de retourkosten naar ons toe dien je in sommige gevallen wel zelf te vergoeden.

Wat valt niet onder de garantie? Defecten die zijn ontstaan door gebruikers-, val-, stoot- of waterschade, vallen niet binnen onze garantie. Ook vervalt de garantie als de verzegeling van het apparaat verbroken is ((warranty) void stickers bij laptops/computers), als het apparaat bij een derde partij is gerepareerd of als er illegale software is geïnstalleerd vervalt de garantie.

Artikel 14 – Algemene Voorwaarden
1. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden is te allen tijde aan te vragen bij kwalitetlaptop.
2. Deze algemene voorwaarden zijn altijd van kracht.
3. In geval van afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.
4. Kwaliteitlaptop behoudt zich het recht deze Algemene Voorwaarden te allen tijde aan te vullen en/of te wijzigen.
5. Een beroep van de afnemer op voorwaarden die niet van toepassing zijn op deze algemene voorwaarden wordt door kwaliteitlaptop niet geaccepteerd.
6. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

× Vragen? WhatsApp met ons.